ITA สสอ.ลำดวน ปี 2562

EBIT 1 1 รูปเล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561
2 บันทึกเสนอผู้บริหารทราและขออนุญาติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
3 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
EBIT 2 4 มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
5 บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางฯ
6 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
7 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)
8 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)
9 มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562
10 มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
11 มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน
12 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่แผนฯ
13 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ
14 มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ
15 มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผน
16 มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  (งบลงทุน) ทุกไตรมาส
17 มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน
18 มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
19 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่รายงาน
20 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
21 มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
22 มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า
23 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่การสั่งการฯ
24 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EBIT 3 25 มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงิน 5,000 บาท
26 มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสูงสุด
EBIT 4 27 เผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร. 1 บนเว็บไซต์หน่วยงาน
28 บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่ แบบ สขร 1
29 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 5 30 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
31 มีหลักฐานแสดงโครงการตามภารกิจที่หน่วยงานเลือก
32 มีรายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียถึงปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำโครงการ
33 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
34 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 6 35 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
36 แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
37 มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมทำแผน
38 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
39 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 7 40 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
41 แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
42 มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินโครงการ
43 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
44 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 8 45 มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
46 มีข้อสั่งการในการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
47 มีบันทึกขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
48 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
49 มีรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค ทุก ๖ เดือน
50 มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
51 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์
EBIT 9 52 เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบทั้ง 9 ข้อ(23 รายการ)
53 มีบันทึกเสนอ ผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
54 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์
EBIT 10 55 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการประจำปี 2562
56 มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
57 เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน
58 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน
59 มีบันทึกแจ้งและขออนุมัติเผยแพร่
EBIT 11 60 มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561
61 มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่
EBIT 12 62 มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน
63 มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่
64 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์
EBIT 13 65 มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
66 มีบันทึกเสนอให้ผู้บริการลงนามในมาตรการ
67 มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
EBIT 14 68 มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
69 มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ
EBIT 15 70 มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต
71 มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม
72 มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
73 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และPrint Screen
EBIT 16 74 มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
75 มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
76 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
77 มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
78 มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
79 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
80 มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
81 มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่
82 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EBIT 17 83 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
84 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
85 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
86 มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์
87 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
88 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน
89 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
90 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
91 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
92 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
93 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
94 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
95 มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์
96 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
97 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน
98 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
99 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
100 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
101 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
102 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
103 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
104 มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์
105 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
106 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน
107 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
108 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
109 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
110 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
111 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
112 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
113 มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์
114 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
115 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน
116 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
117 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
118 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
119 มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
120 มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
121 มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
122 มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์
123 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
124 มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน
125 มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
126 มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
127 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
EBIT 18 128 มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์
129 มีบันทึกขออนุมัติโครงการ
130 มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ
131 ภาพตามข้อ 115 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด
132 มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
133 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ
134 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EBIT 19 135 มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
136 มีรายการสมาชิกของกลุ่ม
137 มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
138 มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม
139 มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส
140 มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์
141 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม
142 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EBIT 20 143 มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
144 มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น
145 มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
146 มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์
147 มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่
148 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
EBIT 21 149 มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
150 มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง
151 มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน
152 มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง
153 มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์
154 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
155 มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม
156 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EBIT 22 157 มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
158 มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
159 มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)
160 มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้
161 มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้
162 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EBIT 23 163 มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
164 มีแผนครบองค์ประกอบ
165 มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน
166 มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์
167 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน
EBIT 24 168 มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4
169 มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม
170 มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
171 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
EBIT 25 172 มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
173 มีบันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน
174 มีการประชุมชี้แจงกรอบ
175 มีหลักฐานการแจ้งเวียนกรอบ
176 มีรายงานผลการดำเนินการตามกรอบ
177 มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
EBIT 26 178 มีกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน
179 มีการเผยแพร่กระบวนการให้ความสะดวกทางเว็บไซต์
180 มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่
181 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์