ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

1 ผู้บริหารหน่วยงาน

2 นโยบายของผู้บริหาร

3 โครงสร้างหน่วยงาน

4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

6 ยุทธศาสตร์

7 ประมวลจริยธรรมข้าราขการพลเรือน

8 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ( MOPH Code of Conduct)