ita สสอ.ลำดวน 2563

EBITรายการเอกสารที่ต้องมี
EBIT 1รูปเล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
บันทึกเสนอผู้บริหารทราและขออนุญาติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
EBIT 2 มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางฯ
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน)
มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562
มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง
มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่แผนฯ
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ
มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ
มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผน
มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562  (งบลงทุน) ทุกไตรมาส
มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน
มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่รายงาน
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่การสั่งการฯ
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง
EBIT 3มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงิน 5,000 บาท 
มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสูงสุด
EBIT 4 เผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร. 1 บนเว็บไซต์หน่วยงาน
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่ แบบ สขร 1
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 5มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
มีหลักฐานแสดงโครงการตามภารกิจที่หน่วยงานเลือก
มีรายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียถึงปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำโครงการ
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 6 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมทำแผน
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 7 มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ
แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก
มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินโครงการ
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
EBIT 8 มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
มีข้อสั่งการในการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
มีบันทึกขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน
มีรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค ทุก ๖ เดือน
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ 
EBIT 9 เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบทั้ง 9 ข้อ(23 รายการ)
มีบันทึกเสนอ ผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์
EBIT 10เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการประจำปี 2562
มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562
เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน
มีบันทึกแจ้งและขออนุมัติเผยแพร่
EBIT 11 มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561
มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่
EBIT 12 มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน
มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์
EBIT 13มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
มีบันทึกเสนอให้ผู้บริการลงนามในมาตรการ
มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
EBIT 14 มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก
มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ
EBIT 15มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต
มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม
มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และPrint Screen
EBIT 16 มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน
มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป
มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ
มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ
มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ
มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์
มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์
มีบันทึกขออนุมัติโครงการ
มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ
ภาพตามข้อ 115 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด
มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่
มีรายการสมาชิกของกลุ่ม
มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม
มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส
มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น
มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์
มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง
มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน
มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง
มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม)
มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้
มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
มีแผนครบองค์ประกอบ
มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน
มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน
มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4
มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม
มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีบันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน
มีการประชุมชี้แจงกรอบ
มีหลักฐานการแจ้งเวียนกรอบ
มีรายงานผลการดำเนินการตามกรอบ
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
มีกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน
มีการเผยแพร่กระบวนการให้ความสะดวกทางเว็บไซต์
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์