ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น/ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต

๑. เวปไซค์หน่วยงาน http://www.lamduanpho.com

๒. ตู้รับเรื่องร้องเรียน อาคารชั้น ๑ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน

๓. ทางไปรษณีย์ปกติ ที่อยู่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน ๗๗ หมู่ ๓ ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ๓๒๒๒๐