ผู้เขียน: lamduanpho

วันที่ 6 มีนาคม 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโชกเหนือจัดกิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลโชกเหนือ โดยมีนายพิศาล เค้ากล้า นายอำเภอลำดวน และว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน อสม.และประชาชน ร่วมกิจกรรม

Continue Reading

อำเภอลำดวนภายใต้การนำของนายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอลำดวน จัดกิจกรรมรณรงค์ตามโครงการ “ยุทธการประกาศสงครามกับยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์”โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการ, นายกฯ/สอบต.,ผู้นำท้องถิ่นท้องที่,อสม และประชาชนชาวอำเภอลำดวนร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่

Continue Reading

อำเภอลำดวนภายใต้การนำของนายธนิต มยูขโชติ นายอำเภอลำดวน จัดโครงการ “เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และวินัย ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์”โดยมีว่าที่ร้อยตรีโอภาส วิเศษ สาธารณสุขอำเภอลำดวน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการอำเภอลำดวนร่วมกิจกรรม

Continue Reading