บุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน

นางสาวจุรีพรรณ์  สวัสดิ์พูน 

สาธารณสุขอำเภอลำดวน

นางสาววาทินี ส่งกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร 089-798-0679
นางอัจฉรา ม่วงศรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางพวงผกา เมืองไทย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
เบอร์โทร 0861-295-1520
นางสาวปภาวรินทร์ หมอคำ
นักวิชาการสาธารณสุข
เบอร์โทร 093-4744-405
นายสุธน กองศิริ
พนักงานบริการ
เบอร์โทร 097-308-6268
นางสาวสุมาลี ประดับสุข
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร 083-382-3087
นายจักรพันธ์ ประดับสุข
พนักงานช่วยการพยาบาล
เบอร์โทร 062-684-5208