บุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน

นายสาธิต สิงห์ชัย
สาธารณสุขอำเภอลำดวน
เบอร์โทร 089-579-3913
นายศิโรดม ดาบทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลำดวน
เบอร์โทร 092-639-5951

นางสาววาทินี ส่งกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร 089-798-0679
นายเรวัต มุลาลินน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
เบอร์โทร 096-903-8402
นายสุธน กองศิริ
พนักงานบริการ
เบอร์โทร 097-308-6268
นางสาวสุมาลี ตื่นเต้นดี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทร 083-382-3087
นายจักรพันธ์ สวยรูป
พนักงานพิมพ์
เบอร์โทร 062-684-5208