บุคลากร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำดวน

นายประสิทธิ์ สังข์ชัย
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลำดวน
ด้านบริหาร

นายศิโรดม ดาบทอง
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอลำดวน
ด้านวิชาการ
นางสาววาทินี ส่งกลิ่น
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายเรวัต มุลาลินน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายสุธน กองศิริ
พนักงานบริการ
นางสาวสุมาลี ตื่นเต้นดี
พนักงานธุรการ
นายจักรพันธ์ สวยรูป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป